• Xiaodong Zou – KAW scholars

  • Cheuk-Wai Tai – VR project

  • Hongyi Xu – VR project

  • Thomas Thersleff – VR project

  • Cheuk-Wai Tai, Tom Willhammar, Thomas Thersleff & Hongyi Xu – SSF project