Name

Phone

E-mail

Gunnar Svensson (Chairman of EMC) +46 (8) 16 4505 gunnar.svensson@mmk.su.se
Aji Mathew +46 (8) 16 1256 aji.mathew@mmk.su.se
Anumol Ashok +46 (8) 16 1214 anumol.ashok@mmk.su.se
Cheuk-Wai Tai +46 (8) 16 1705 cheuk-wai.tai@mmk.su.se
Kjell Jansson +46 (8) 16 2371 kjell.jansson@mmk.su.se
Xiaodong Zou +46 (8) 16 2389 xiaodong.zou@mmk.su.se