Name

Phone

E-mail

Gunnar Svensson (Chairman of EMC)

+46 (8) 16 4505 gunnar.svensson
Kjell Jansson +46 (8) 16 2371 kjell.jansson

Anumol Ashok

+46 (8) 16 1214
Cheuk-Wai Tai +46 (8) 16 1705 cheuk-wai.tai
Xiaodong Zou +46 (8) 16 2389 xiaodong.zou